โลโก้เว็บไซต์ ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานใต้ร่มพระบารมี | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานใต้ร่มพระบารมี


ผลการประเมินภาพรวม ชุดที่ 1

 
ผลการประเมินภาพรวม ชุดที่ 2

 
   
ผลการประเมินภาพรวม ชุดที่ 3

 
ผลการประเมินภาพรวม ชุดที่ 4

พีงพอใจ
มากที่สุด

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา