โลโก้เว็บไซต์ ความเป็นมา | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

ความเป็นมา


       

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและอุตสาหกรรมโดยตรง   จึงทำโครงการด้านการวิจัย  พัฒนา  เผยแพร่ความรู้  ด้านพลังงาน  วิศวกรรมศาสตร์  และสิ่งแวดล้อม เพื่อระบบเกษตร (Energy, Engineering and Environment for Agricultural Systems – 3E for A)  โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้ “ศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการ” เพื่อสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545

 

 

ในปัจจุบัน ดำเนินงานใน 2 พื้นที่หลัก ได้แก่

 

         >> พื้นที่โครงการหลวงและโรงงานหลวง ประกอบด้วยสถานีและศูนย์ของมูลนิธิโครงการหลวง  ชุมชนเกษตรกรบนพื้นที่สูงรอบศูนย์และสถานี  โรงงานหลวงที่ 1ฝาง และโรงงานหลวงที่ 2 แม่จัน สนับสนุนในด้านการออกแบบและสร้างอุปกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรพื้นที่สูง  การออกแบบและสร้างอุปกรณ์หลังการเก็บเกี่ยว  ระบบทำความเย็นสำหรับเก็บผักผลไม้และดอกไม้  การออกแบบและสร้างโรงเรือนการปลูกพืชที่สามารถปรับลักษณะและสภาพการทำงานได้เหมาะกับพื้นที่สูงของไทย     การอนุรักษ์พลังงาน  ระบบจัดการพลังงานในสถานีและศูนย์ของมูลนิธิโครงการหลวง   ค่ายทักษะวิชาชีพ(Practice school) ด้านพลังงานวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม   ปัญหาพิเศษและงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในเกษตรพื้นที่สูง   การฝึกและอบรมเยาวชนและผู้นำชุมชนด้านเทคโนโลยี    รวมถึงมีหน่วยที่ปรึกษาวิศวกรรมและบริการด้านเทคนิคเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  มทร.ล้านนา มีการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้านการพัฒนาพลังงานน้ำขนาดเล็กและกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า    การใช้พลังงานจากขยะ  การฟื้นฟูระบบพลังงานสะอาด(โซล่าเซลล์)ในเขตพื้นที่สูง เป็นต้น  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ   

         >> พื้นที่โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโรงเรียนในแผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุระกันดารตามพระราชดำริฯ   ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาของกศน.   ชุมชนบนพื้นที่สูง และโรงเรียนสพฐ โดยเน้นการอนุรักษ์พลังงาน  การใช้พลังงานหมุนเวียน  พื้นที่ปฎิบัติงานหลักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  และน่าน

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา