โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร/บุคลากร | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

ผู้บริหาร/บุคลากร กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี


ผู้บริหารสูงสุด President
ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน

ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน

รักษาราชการ อธิการบดี มทร.ล้านนา

ผู้ช่วยอธิการบดี Assistant to the President
ผศ.ดร.วรจักร เมืองใจ

ผศ.ดร.วรจักร เมืองใจ

ผู้ช่วยอธิการบดี

ที่ปรึกษา/คณะทำงานพิเศษ Special Staff
ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์

ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์

ที่ปรึกษากลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

นางปวีณา ทองปรอน

นางปวีณา ทองปรอน

ที่ปรึกษากลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

นริศ กำแพงแก้ว

นริศ กำแพงแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

นายสุริยนต์ สูงคำ

นายสุริยนต์ สูงคำ

เจ้าหน้าที่วิจัย

นางสาวศิรประภา วงค์ชัย

นางสาวศิรประภา วงค์ชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ช่วยโครงการ Assistant Project
นายศุภกิจ ศรีเรือง

นายศุภกิจ ศรีเรือง

เจ้าหน้าที่ช่วยโครงการ

นายวรรธนพงศ์ เทียนนิมิต

นายวรรธนพงศ์ เทียนนิมิต

เจ้าหน้าที่ช่วยโครงการ

นายวีรวิทย์ ณ วรรณมา

นายวีรวิทย์ ณ วรรณมา

เจ้าหน้าที่ช่วยโครงการ

นายเอกวิทย์ แสงวัง

นายเอกวิทย์ แสงวัง

เจ้าหน้าที่ช่วยโครงการ

นายจิรวุฒิ คนรู้

นายจิรวุฒิ คนรู้

เจ้าหน้าที่ช่วยโครงการ

นางสาวศิริรัตน์ ตนซื่อ

นางสาวศิริรัตน์ ตนซื่อ

เจ้าหน้าที่ช่วยโครงการ

นางสาวรัตนวลี คำเดช

นางสาวรัตนวลี คำเดช

เจ้าหน้าที่ช่วยโครงการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา