โลโก้เว็บไซต์ แผนการขับเคลื่อนประจำปี 2566 | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

แผนการขับเคลื่อนประจำปี 2566


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา