โลโก้เว็บไซต์ วีดีทัศน์งานใต้ร่มพระบารมี | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

วีดีทัศน์งานใต้ร่มพระบารมี


EP 1 : มทร.ล้านนากับงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง โรงงานหลวงและพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ EP 2 : มทร.ล้านนากับงานวิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม
EP 3 : มทร.ล้านนากับการศึกษาทักษะอาชีพ งานวิจัยและพัฒนางานแปรรูปโครงการหลวง
งานพัฒนาและยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการหลวง  
 
   

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา