โลโก้เว็บไซต์ วีดีทัศน์งานใต้ร่มพระบารมี | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

วีดีทัศน์งานใต้ร่มพระบารมี


EP 1 : มทร.ล้านนากับงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง โรงงานหลวงและพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ EP 2 : มทร.ล้านนากับงานวิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม
EP 3 : มทร.ล้านนากับการศึกษาทักษะอาชีพ งานวิจัยและพัฒนางานแปรรูปโครงการหลวง
งานพัฒนาและยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโครงการหลวง กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้และสร้างอาชีพ มทร.ล้านนา
เปิดรับบริจาค กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้และสร้างอาชีพ มทร.ล้านนา โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ สร้างคุณค่าแห่งการขับเคลื่อน งานใต้ร่มพระบารมี  
บทสัมภาษณ์หัวหน้าศูนย์โครงการหลวงทุ่งหลวง บทสัมภาษณ์หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงอินทนนน์
บทสัมภาษณ์หัวหน้าศูนย์โครงการหลวงเลอตอ บทสัมภาษณ์หัวหน้าศูนย์โครงการหลวงขุนแปะ

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา