โลโก้เว็บไซต์ แผนการขับเคลื่อนประจำปี 2567 | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

แผนการขับเคลื่อนประจำปี 2567


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา