โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว และสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เพื่อสำรวจสถานะเครื่องจักรกล และติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการในพื้นที่โครงการหลวง ปี 2566 8-9 พ.ค.66 | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว และสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เพื่อสำรวจสถานะเครื่องจักรกล และติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการในพื้นที่โครงการหลวง ปี 2566 8-9 พ.ค.66

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2566 โดยกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว และสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เพื่อสำรวจสถานะเครื่องจักรกล และติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการในพื้นที่โครงการหลวง ปี 2566
     คณะทำงานผู้รับผิดชอบ โครงการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวง กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี พร้อมด้วยหัวหน้าโครงการ และเจ้าหน้าที่วิจัย ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา