โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ลงพื้นที่สำรวจสถานะเครื่องจักรกล และติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการในพื้นที่โครงการหลวง 25 - 28 เม.ย. 66 | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ลงพื้นที่สำรวจสถานะเครื่องจักรกล และติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการในพื้นที่โครงการหลวง 25 - 28 เม.ย. 66

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2566 โดยกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ลงพื้นที่สำรวจสถานะเครื่องจักรกล และติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการในพื้นที่โครงการหลวง
     ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน พ.ศ. 2566กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมีร่วมคณะทำงานผู้รับผิดชอบงานดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา