โลโก้เว็บไซต์ สคล. No.8 คู่มือการตรวจสอบคุณภาพชาอู่หลงของมูลนิธิโครงการหลวง | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

สคล. No.8 คู่มือการตรวจสอบคุณภาพชาอู่หลงของมูลนิธิโครงการหลวง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 ตุลาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 547 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คู่มือการตรวจสอบคุณภาพชาอู่หลงของมูลนิธิโครงการหลวง
โดย ตะชิ มาลัยไพรวัลย์, พิมลพรรณ เลิศบัวบาน, สามารถ มาลี และ บัณฑิตา บัวมาสูง
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีพิมพ์ 2565
จำนวน 24 หน้า

ดำเนินการจัดพิมพ์โดย
ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


สาระสังเขป
หนังสือ "คู่มือการตรวจสอบคุณภาพชาอู่หลงของมูลนิธิโครงการหลวง" เล่มนี้ รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการควบคุมคุณภาพ และสร้างมาตรฐานชาให้แก่ชาอู่หลงของมูลนิธิโครงการหลวง ที่เกิดจากการศึกษา ทดลอง และ วิเคราะห์ผลจากคณะผู้จัดทํา นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ชาแปรรูปของ มหาวิทยาลัยฯ และมูลนิธิโครงการหลวง ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ คุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส คุณลักษณะทางเคมี และคุณลักษณะทางจุลินทรีย์ที่ของชาอู่หลงที่ต้องการ การชัดตัวอย่างชาอู่หลง และการเตรียมตัวอย่าง เกณฑ์การตัดสิน การตรวจสอบ และการวเคราะห์ชาอู่หลงของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นคู่มือควบคุมและตรวจสอบ คุณภาพ และรับรองมาตรฐานชาอู่หลงของมูลนิธิโครการหลวงต่อไป

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

Flipbook | คลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา