โลโก้เว็บไซต์ บทความ | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

 บทความ

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 การสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อังคาร 25 มิถุนายน 2567 / คลังความรู้

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2567 การสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้วยพระมหากรุุณาธิคุณใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้โอกาสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ร่วมดำเนิ... >> อ่านต่อ


เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม “Grooming : บ่มเพาะนักวิจัย ส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ภายใต้ กิจกรรมที่ 7 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ RMUTL-Reinventing 2566
จันทร์ 24 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม “Grooming : บ่มเพาะนักวิจัย ส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ภายใต้ กิจกรรมที่ 7 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โครงการปฏิรูประบบและกลไกการนำผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ ภายใต้ โปรแกรม 25 แผนงานย่อยพัฒนาระบบและกลไกการสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศ ววน. แผนงานย่อยรายประเด็น แผนงานพัฒนาระบบ ววน. ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพลิกโฉมมมหาวิ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา รวมพลัง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย รองรับการปรับตัวให้มั่นคงในฐานเศรษฐกิจ
ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

       ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยนางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบาน นักวิจัย กลุ่มแผนงานใต้ร่วมพระบารมี นางศศิพัชร์ สันกลกิจ และนางแสงดาว แก้วสว่าง อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นคณะวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ... >> อ่านต่อ


กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมการประชุมเสวนา การจัดการผลผลิตอะโวคาโดด้านการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และการวิเคราะห์แผนธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอะโวคาโดสู่สินค้าเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรคนนปงยั้งม้า ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ 17 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

     ตามที่ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)แผนการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนท้องถิ่น (CBR) แผนงาน F10 (S2P11) เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้ และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่นมากขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2567 สัญญาเลขที่ N73A670725 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตอะโวคาโดสู่สินค้าเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ สำหรับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียง... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนองานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ “ผลสำเร็จจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบนพื้นที่สูงเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้มอบหมายให้ นายวธัญญู  วรรณพรหม นักวิจัย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับบุคลากรกองพัฒนาอาคารสถานที่ และคณะทำงานกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมีฯ เข้าร่วมและนำเสนองานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ “ผลสำเร็จจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบนพื้นที่สูงเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการนำเสนองานวิจัย หัวข้อเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบหั่นใบชาแบบต่อเนื่องก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับ มจธ. จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านระบบเครื่องปรับอากาศและห้องเย็น แก่บุคลากรจาก 33 ส่วนงานภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง
พุธ 29 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนาความสามารถด้านวิศวกรรมของบุคลากรแผนกวิศวกรรมและบุคลากรช่างในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัย/เกษตรหลวงภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง (Re-skill Up-skill & New-skill) โดยมีอาจารย์ศรีธร อุปคำ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม ซึ่งมีบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานจาก 33 ส่วนง... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อขยายผลต้นแบบเครื่องมือวัดคุณภาพผลผลิตอะโวคาโด ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพบพระ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
พฤหัสบดี 25 เมษายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 24 เมษายน 2567 นายภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  เงาเดช รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และคณะนักวิจัย ดำเนินการโครงการโดยบูรณาการระหว่างกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมีร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพบพระ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โดยการใช้งานวิจัย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถด้านวิศวกรรมและงานช่าง (Re-Up-New Skill) เพื่อขับเคลื่อนงานและสนับสนุนแผนกวิศวกรรม มูลนิธิโครงการหลวง
อังคาร 2 เมษายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ นายสามารถ สาลี ตำแหน่งวิศวกร และนายเอกวิทย์ แสงวัง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนงานใต้ร่มพระบารมี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าประชุมหารือร่วมกับ คณะทำงานแผนกวิศวกรรม มูลนิธิโครงการหลวง และคณะทำงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานและสนับสนุนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานแผนกวิศวกรรม ในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถด้านวิศวกรรมและงานช่าง ... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดและมอบรางวัลการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จันทร์ 1 เมษายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดและมอบรางวัลการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี รายการ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2024” โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสว... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 182


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา