โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ ขับเคลื่อนและขยายผล งานใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนที่ผ่านการพิจารณา ภายใต้แผนงาน ใต้ร่มพระบารมี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ ๒ | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

ประกาศผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ ขับเคลื่อนและขยายผล งานใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนที่ผ่านการพิจารณา ภายใต้แผนงาน ใต้ร่มพระบารมี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ ๒

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 มกราคม 2566 โดย วีรวิทย์ ณ วรรณมา จำนวนผู้เข้าชม 2238 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ประกาศกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง ประกาศผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ ขับเคลื่อนและขยายผล
งานใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนที่ผ่านการพิจารณา

ภายใต้แผนงาน ใต้ร่มพระบารมี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ ๒

 

        ตามที่กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ ขับเคลื่อนและขยายผล งานใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ภายใต้แผนงาน ใต้ร่มพระบารมี ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวข้อง นั้น

        บัดนี้ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ โดยการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการผ่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ อาทิ การตอบโจทย์ศาสตร์พระราชาในการดำเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การออกแบบการวิจัยเพื่อตอบโจทย์การเชื่อมโยงระหว่างโครงการวิจัยในชุดเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายใหญ่กระบวนการและกลไกความร่วมมือในพื้นที่เป้าหมาย ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของนักวิจัยความชัดเจนของ ผลผลิต ผลลัพธ์ และความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย (value of money) เมื่อเทียบกับจำนวนผู้รับประโยชน์ (unit cost) รวมถึงโอกาสประสบความสำเร็จของโครงการ เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ ขับเคลื่อนและขยายผล งานใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนที่ผ่านการพิจารณา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คลิ๊กที่นี้ เอกสารประกาศผลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา