โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมกับศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มทร.ล้านนา ประสานความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัด โครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะมูลนิธิ | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมกับศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มทร.ล้านนา ประสานความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัด โครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะมูลนิธิ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 กรกฎาคม 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 222 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565 กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมกับศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มทร.ล้านนา ประสานความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานจัด โครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะมูลนิธิ ณ หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด โดยวัตถุประสงค์กิจกรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะที่เกี่ยวกับวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรือนอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการเรียนรู้การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนนิกส์ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน โดยถ่ายทอด กระบวนการเพาะปลูก ขั้นตอนและอุปกรณ์ในการติดตั้ง เกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงเรือนที่ควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ ความชื้นดิน ความเข้มของแสงให้ตรงตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด ทำให้สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังได้มาการสาธิตระบบควบคุมอัตโนมัติการใช้งานระบบ IOT และการทดลองระบบมอนิเตอร์และการแจ้งเตือนรถสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลโดยใช้เซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลของน้ำ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเกษตร ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรอัจฉริยะ ยกระดับห่วงโซ่ด้านการเกษตร บูรณาการการดำเนินงานของแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะเป็นฐานการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้บุคคลทุกช่วงวัย ให้แก่กลุ่มชาวบ้าน ชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา