โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมจัดนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการด้านวิจัย ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมจัดนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการด้านวิจัย ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 85 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2566 กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัย ในงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่9 ประจำปี 2566 The 9th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2023 “สู่วิจัยรับใช้สังคม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรช เชียงใหม่

          โดยกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดบูทยุทธศาสตร์แผนงานใต้ร่มพระบารมี ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันงาดำสกัดเย็น, ผงโรยข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปอะโวคาโด สบู่สมุนไพร,แชมพู,ครีมนวดผม จากกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเกษตรคนปงยั้งม้า นำผลผลิตทางการเกษตรจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้เพิ่ม โดยดำเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์ฯ ชุมชน ร่วมกับอาจารย์ นักวิชาการ มหาวิทยลัยฯได้นำองค์ความรู้บูรณาการร่วมกับการเรียน การสอนน งานนวิจัย และงานบริการวิชาการ มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตราฐานนการผลิตอาหาร ความปลอดภัยในการแปรรูปอาหาร อีกทั้งส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อการจำหน่ายโดยนำบริบทชุมชนสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดความสัมพันธ์กับคุณภาพ วัสดุ กระบวนการผลิต และความต้องการผู้บริโภค จนสามารถต่อยอด เพิ่มช่องทางการตลาด เกิดกลไกการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

          งานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่9 เป็นเวทีเพื่อแสดงและเผยแพร่ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงงานสร้างสรรค์ ของนักวิจัยระดับชาติ ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยงานจัดแสดงระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรช เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา