โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดประชุมการออกแบบอาคารโรงคัดบรรจุและการออกแบบระบบห้องเย็นของโรงคัดบรรจุ ภายใต้โครงการออกแบบและปรับปรุงโรงคัดบรรจุเพื่อรองรับกระบวนการผลิตและการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ในพื้นที่ใต้ร่มพระบารมี ประจำปี 2566 | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดประชุมการออกแบบอาคารโรงคัดบรรจุและการออกแบบระบบห้องเย็นของโรงคัดบรรจุ ภายใต้โครงการออกแบบและปรับปรุงโรงคัดบรรจุเพื่อรองรับกระบวนการผลิตและการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ในพื้นที่ใต้ร่มพระบารมี ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 29 กรกฎาคม 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2566 กลุ่มงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยอาจารย์ศรีธร อุปคำ หัวหน้าโครงการ คณาจารย์ และนักวิจัย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พร้อมนางสาวอัครณี​ วงศ์​ไ​ช​ยะ​ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา สังกัดกองพัฒนาอาคารสถานที่ ลงพื้นที่ดำเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
          โดยการประชุมครั้งนนี้มีวัตถุประสงค์ หารือการออกแบบอาคารโรงคัดบรรจุและการออกแบบระบบห้องเย็นของโรงคัดบรรจุ แนวทางการดำเนินโครงการที่ตรงกับความต้องการและสอดคล้องการนโยบายการดำเนินงานร่วมกับ หัวหน้าศูนย์/ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ รวมถึงรับทราบสภาพปัญหา โจทย์วิจัย ที่มีความต้องการในพื้นที่ และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อออกแบบระบบห้องเย็นในการจัดเก็บผลผลิตระหว่างการตัดแต่ง และการขนนส่งไปยังลูกค้าเป็นการเชื่อมโยงสำคัญระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงการออกแบบผังโรงงานและการออกแบบตามมาตรฐาน การตัดแต่ง HACCP ของโรงคัดบรรจุ เพื่อตอบโจทย์การพยากรณ์และความต้องการของลูกค้า สามารถวิเคราะห์แผนการผลิต ความคุ้มทุนในการลงทุน สามารถลดต้นทุนและการสร้างราย ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมตรงต่อความต้องการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา