โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา รวมพลัง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย รองรับการปรับตัวให้มั่นคงในฐานเศรษฐกิจ | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

มทร.ล้านนา รวมพลัง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย รองรับการปรับตัวให้มั่นคงในฐานเศรษฐกิจ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 217 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยนางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบาน นักวิจัย กลุ่มแผนงานใต้ร่วมพระบารมี นางศศิพัชร์ สันกลกิจ และนางแสงดาว แก้วสว่าง อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นคณะวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้
โดยได้รับเกียรติจาก นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวเปิดพิธี และชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย รองรับการปรับตัวให้มั่นคงในฐานเศรษฐกิจ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19  ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

     โดยการจัดกิจกรรมมุ่งเน้น การถ่ายทอดองค์ความรู้และการฝึกทักษะอาชีพให้แก่ผู้ประกอบอาชีพร้านกาแฟ/เบเกอรี่ ที่มีความต้องการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การดำเนินธุรกิจ การบริการ และการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพที่มีผลิตภาพ และรายได้สูงขึ้น ผ่านการพัฒนาทักษะแรงงาน และทิศทางการพัฒนา และทรัพยากรที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งการให้คำแนะนำด้านการประกอบอาชีพตลอดทั้งกระบวนการ

เรียบเรียง/ภาพ นางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบาน  นักวิจัย กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา