โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ มจธ. เข้าประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง พ.ศ.2566 - 2570 ประสานความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สวพส. 20/12/65 | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

มทร.ล้านนา ร่วมกับ มจธ. เข้าประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง พ.ศ.2566 - 2570 ประสานความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สวพส. 20/12/65

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 ธันวาคม 2565 โดยมทร.ล้านนา ร่วมกับ มจธ. เข้าประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง พ.ศ.2566 - 2570 ประสานความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สวพส.
     วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา ณ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าแผนงานใต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา