โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ มจธ. เข้าประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง พ.ศ.2566 - 2570 ประสานความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สวพส. | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

มทร.ล้านนา ร่วมกับ มจธ. เข้าประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง พ.ศ.2566 - 2570 ประสานความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สวพส.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 ธันวาคม 2565 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 194 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา ณ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี มทร.ล้านนา ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าประชุมร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สวพส. โดยได้รับเกียรติจาก
นายวิรัตน์ ปราบทุกข์  ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวการต้อนรับคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 2 แห่ง โดยมีประเด็น ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง (พ.ศ.2566-2570) เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ เพื่อเสริมความมั่นคงบนพื้นที่สูง และได้รับการนำเสนอข้อมูล “ดอยตุงโมเดล” การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ Area-based Development ด้วย “ศาสตร์พระราชา-ตำราแม่ป้าหลวง”
     อีกทั้งยังมีการหารือแนวทางการดำเนินงานการพัฒนางาน และการบูรณาการความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รวมถึงหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการพัฒนาร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา