โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ มจธ. และแผนกวิศวกรรมมูลนิธิโครงการหลวง จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานช่างของบุคลากรมูลนิธิโครงการหลวง “พัฒนาความสามารถและทักษะ (Re-skill Up-skill & New-skill) หลักสูตรปรับอากาศ และห้องเย็น” 19-21 เม.ย. 66 | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

มทร.ล้านนา ร่วมกับ มจธ. และแผนกวิศวกรรมมูลนิธิโครงการหลวง จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานช่างของบุคลากรมูลนิธิโครงการหลวง “พัฒนาความสามารถและทักษะ (Re-skill Up-skill & New-skill) หลักสูตรปรับอากาศ และห้องเย็น” 19-21 เม.ย. 66

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 เมษายน 2566 โดยมทร.ล้านนา ร่วมกับ มจธ. และแผนกวิศวกรรมมูลนิธิโครงการหลวง จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานช่างของบุคลากรมูลนิธิโครงการหลวง “พัฒนาความสามารถและทักษะ (Re-skill Up-skill & New-skill) หลักสูตรปรับอากาศ และห้องเย็น”
          วันที่ 19 – 21 เมษายน พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และแผนกวิศวกรรมมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมจัดกิจกรรมการอบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา