โลโก้เว็บไซต์ สคล. No.9 เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบเครื่องคัดเสาวรส | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

สคล. No.9 เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบเครื่องคัดเสาวรส

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 517 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบเครื่องคัดเสาวรส
โดย วธัญญู วรรณพรหม และ สามารถ มาลี
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีพิมพ์ 2565
จำนวน 34 หน้า

 

ดำเนินการจัดพิมพ์โดย
ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

สาระสังเขป
หนังสือ "เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบเครื่องคัดเสาวรส" เล่มนี้ รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ที่เกิดจากการศึกษา ออกแบบ ทดสอบ และวิเคราะห์ผลจากคณะผู้จัดทำ อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อเป็นแนวในการศึกษา พัฒนา และขยายผล เครื่องคัดน้ำหนักเสาวรสและเครื่องจักรกลต้นแบบ ที่มีลักษณะการใช้เกณฑ์น้ำหนักในการพิจารณา ตัดสิน หรือใช้ร่วมกับเกณฑ์การคัดแยกคุณภาพอื่นๆ ตามนโยบายการรักษามาตรฐานและรับประกันคุณภาพของมูลนิธิโครงการหลวง ภายใต้แนวคิดในการนำเทคโนโลยีเครื่องคัดเสาวรส มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดคุณภาพ เพิ่มกําลังการผลิต ลดระยะเวลาและต้นทุนในการคัด นําไปสู่นโยบายการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูง สร้างความไว้วางใจแก่ผู้บริโภค และสามารถขยายผลการนําเทคโนโลยีดังกล่าว ไปใช้ในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวงที่มีศักยภาพในการปลูกเสาวรส ซึ่งจะเป็นแนวทางและมาตรการ ในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตตั้งแต่ต้นทางต่อไป ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ ความเป็นมาและความสําคัญของเสาวรส การคัดเกรดเสาวรส รวมถึงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลต้นแบบที่เกี่ยวข้อง แนวทางการพัฒนาเครื่องคัดน้ำหนักเสาวรส การออกแบบและสร้าง ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องพิจารณาในการออกแบบและขั้นตอนการออกแบบออกแบบ และ ผลการทดสอบเชิงประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

Flipbook | คลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา