โลโก้เว็บไซต์ คู่มือกลไกการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบนพื้นที่สูง | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

คู่มือกลไกการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบนพื้นที่สูง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1333 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คู่มือกลไกการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบนพื้นที่สูง
โดย พิมลพรรณ เลิศบัวบาน
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีพิมพ์ 2565
จำนวน 28 หน้า

 

ดำเนินการจัดพิมพ์โดย
ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือ "คู่มือกลไกการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบนพื้นที่สูง" เล่มนี้ รวบรวมและนำเสนอองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สูง โดยเน้นย้ำการพัฒนามาตรฐานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน นอกจากนั้นยังเน้นการสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งการบูรณาการความรู้ทางวิชาการเข้ากับการปฏิบัติงานจริง โดยมีการแบ่งกิจกรรมหลักในการดำเนินงานออกเป็นหลายส่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งแหล่งข้อมูลและคู่มือปฏิบัติที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่สนใจในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สูง และเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน

 

สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ 4 ข้อดังนี้:

  1. การพัฒนามาตรฐานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร: ความสำคัญของการพัฒนามาตรฐานในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่โครงการหลวง เพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

  2. การสร้างศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน: นำเสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยด้านความเชี่ยวชาญและทักษะวิชาชีพ

  3. การบูรณาการทางวิชาการและปฏิบัติงานจริง: การบูรณาการระหว่างการเรียน การสอน งานวิจัย และบริการวิชาการเข้ากับการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

  4. กิจกรรมหลักในการดำเนินงาน: กิจกรรมหลักในการดำเนินงาน 6 ส่วน ได้แก่ การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต การปรับปรุงเครื่องจักร การให้คำปรึกษาด้านมาตรฐาน การอบรม การติดตามการพัฒนากลุ่ม และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

Flipbook | คลิก


 คำค้น : rkc

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา