โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับข้อเสนอ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ ขับเคลื่อนและขยายผล งานใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

ประกาศรับข้อเสนอ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ ขับเคลื่อนและขยายผล งานใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 พฤศจิกายน 2565 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 4004 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แผนงาน “ใต้ร่มพระบารมี” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ

ขับเคลื่อนและขยายผล งานใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

 

ขอบเขตการดำเนินงาน

          ขอบเขตเชิงพื้นที่และประเด็นสอดคล้องกับเป้าหมายแผนการดำเนินงาน “ใต้ร่มพระบารมี” แผนงานย่อย “ขับเคลื่อนและขยายผล งานใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน” และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และศาสตร์พระราชาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

      1.เป้าหมายของแผนงาน

 • หลักสูตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเพิ่มประสิทธิภาพ (upskill reskill and new skill) เพื่อให้เกิดงานวิจัยที่ตอบโจทย์ในพื้นที่สำหรับคนทุกช่วงวัยและทันท่วงที
 • องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อความยั่งยืนแก่ชุมชน
 • บุคลากรของมหาวิทยาลัยมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญ (Professional) บนฐานความรู้ด้านการทำงานเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Area and Technology Based)
 • เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ภายใต้การดำเนินงานใต้ร่มพระบารมี  
 • การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย กับภาคีเครือข่ายงานใต้ร่มพระบารมี
 • เกิดกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม
 • โจทย์ปัญหาในพื้นที่จริงสำหรับการออกแบบ เพื่อการพัฒนางานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์
 • ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อการฝึกนักปฏิบัติ งานใต้ร่มพระบารมี จำนวน 3 แห่ง

       2. กรอบการเปิดรับข้อเสนอ

 1. การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนและการสร้างรายได้บนพื้นที่สูง
 2. การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง
 3. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพทักษะและบ่มเพาะอาชีพเพื่อประชาชนในพื้นที่ใต้ร่มพระบารมี
 4. ส่งเสริมการสร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อคนพื้นที่สูง
 5. บริหารการถ่ายทอดองค์ความรู้งานใต้ร่มพระบารมี

 

       3. กรอบงบประมาณและระยะเวลา

 1. การจัดสรรงบประมาณ กรอบงบประมาณการสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้
  1. การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนและการสร้างรายได้บนพื้นที่สูง รวมไม่เกิน 850,000 บาท
  2. การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่สูง รวมไม่เกิน 400,000 บาท
  3. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพทักษะและบ่มเพาะอาชีพเพื่อประชาชนในพื้นที่ใต้ร่มพระบารมี รวมไม่เกิน 350,000 บาท
  4. ส่งเสริมการสร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อคนพื้นที่สูง รวมไม่เกิน 100,000 บาท
  5. บริหารการถ่ายทอดองค์ความรู้งานใต้ร่มพระบารมี รวมไม่เกิน 350,000 บาท
 2. ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 10 เดือน ( 20 พฤศจิกายน 2565 – 20 กันยายน 2566)

 

         4.  พื้นที่การดำเนินงาน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ทั้งหมด 39 แห่ง ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา และตาก

         5.   คุณสมบัติของผู้เสนอขอทุน

ผู้มีสิทธิเสนอขอทุน คือ คณะ/เขตพื้นที่/สถาบัน/หน่วยงาน/นักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

แนวทางการจัดการ

          เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการที่โปร่งใส มีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสมดุล โดยยึดผลกระทบต่อการพัฒนาแผนงานใต้ร่มพระบารมี คณะทำงานจึงได้วางการบริหารจัดการทุนวิจัยและพัฒนา ดังนี้

 1. แผนงานใต้ร่มพระบารมี สังกัดสำนักงานอธิการบดี เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย โดยประกาศให้รับทราบโดยทั่วถึงกัน
 2. เมื่อได้รับข้อเสนอโครงการวิจัยแล้ว แผนงานใต้ร่มพระบารมี สังกัดสำนักงานอธิการบดี จะได้สรุปภาพรวมและพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อกลั่นกรองเบื้องต้น
 3. แผนงานใต้ร่มพระบารมี สังกัดสำนักงานอธิการบดี จะมีกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผล ที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Expert content) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ (Stakeholder) และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (User) แล้วสรุปภาพรวมเพื่อแจ้งผลการพิจารณาต่อนักวิจัยเพื่อปรับข้อเสนอโครงการและจัดทำสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาต่อไป

 

เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ

 1. เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ มีเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการได้แก่ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้จริง กระบวนการและการออกแบบการตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ มีความสอดคล้องกับศาสตร์พระราชาในการดำเนินงาน มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กระบวนการและกลไกความร่วมมือในพื้นที่เป้าหมาย ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้รับผิดชอบโครงการ ความชัดเจนของ output และความคุ้มค่าของการลงทุน (value of money) เมื่อเทียบกับจำนวนผู้รับประโยชน์(unit cost) รวมถึงโอกาสประสบความสำเร็จของโครงการ
 2. บุคลากร 1 ท่านสามารถเป็นหัวหน้าโครงการได้เพียง 1 โครงการ
 3. กรณีโครงการวิจัยที่มีการสะท้อนความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคีผู้ใช้งานในระดับพื้นที่ โดยมีความร่วมมือในรูปแบบของงบประมาณสมทบหรือการสนับสนุนอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   

ประกาศผลการพิจารณา 
ผ่านระบบสารสนเทศหน่วยงาน https://trpb.rmutl.ac.th/ และ https://trpb-app.rmutl.ac.th/submission/main.php ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 
 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายวัชระ กิตติวรเชฏฐ์  หมายเลขโทรศัพท์ 09-3591-6929  อีเมล watchara3efora@gmail.com
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
คลิ๊กที่นี้ ส่งข้อเสนอโครงการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา