โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่ใต้ร่มพระบารมีและชุมชนโดยรอบ | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

มทร.ล้านนา ประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรบนพื้นที่ใต้ร่มพระบารมีและชุมชนโดยรอบ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 17 ธันวาคม 2565 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 265 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบาน วิศวกร แผนงานใต้ร่มพระบารมี และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรเชษฐ์ หวานเสียง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ขัติพงษ์  จิโนสุวัตน์ ได้เข้าประชุมร่วมกับนายสมคิด อุตรเคียนต์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว และดร.วชิระ เกตุเพชร หัวหน้างานวิจัยและพัฒนากัญชง มูลนิธิโครงการหลวง โดยมีประเด็นหารือถึงแนวทางการพัฒนาพืชเศรษกิจกัญชงด้านการส่งเสริมการเกษตร การแปรรูป เทคโนโลยีการผลิต การตลาด และการสร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบ สำหรับการยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์เส้นใย ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่การผลิตกัญชง ลดขยะเหลือศูนย์ (zero waste) สร้างองค์ความรู้ สร้างงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบ เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

 

ภาพ/เรียบเรียง  นางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบาน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา