โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

มทร.ล้านนา กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มกราคม 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          แผนงานใต้ร่มพระบารมีได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว โดยมีว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง
ให้เกียรติเป็นประธาน รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว หน่วยงานความมือ และผู้แทนชุมชน รวมถึงร่วมหารือในประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้นายรัฐกร จารุจิตร หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว และนายมานพ เวียงนิล หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง กล่าวต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ 1) การสนับสนุนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 2) สนับสนุนกายกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีแปรรูป 4) โครงการ U2T for BCG ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านปง ผู้นำชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามความร่วมมือร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านปง และมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาด้านเศรษกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ต่อไป

ภาพ นายสามารถ สาลี, นางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบาน
เรียบเรียง นายสามารถ สาลี


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา