โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา สร้างความร่วมมือกับ โรงเรียนล่องแพวิทยาคม ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท“การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหาร  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการอ่าน พูด ภาษาไทย ผ่านการเรียนรู้วิชาชีพ | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

มทร.ล้านนา สร้างความร่วมมือกับ โรงเรียนล่องแพวิทยาคม ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการท“การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการอ่าน พูด ภาษาไทย ผ่านการเรียนรู้วิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 365 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการอ่าน พูด ภาษาไทย ผ่านการเรียนรู้วิชาชีพ” ภายใต้การดำเนินงาน "โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชดำริ และศาสตร์พระราชา สำหรับคนทุกช่วงวัย” ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

          สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ อาจารย์ รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา อาจารย์สังกัดสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และนางสาวปัทมา ไทยอู่ ผู้ช่วยนักวิจัย เป็นวิทยากรฝึกอบรม พร้อมด้วยนายวรรธนพงศ์ เทียนนิมิตร เจ้าหน้าที่ทั่วไปแผนงานใต้ร่มพระบารมี โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีความประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนด้านการอ่าน พูด เขียน ภาษาไทย ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ด้านอาชีพการประกอบการด้านอาหารด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหาร ได้แก่ ไดฟูกุโมจิ และชิฟฟ่อนเค้ก แก่กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 โดยถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้เครื่องมือ ส่วนผสม กระบวนการผลิต วิธีการคิดคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณหาต้นทุน เพื่อนำไปใช้ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเด็กนักเรียนเกิดทักษะในการสื่อสาร ด้านการอ่าน พูด เขียน ภาษาไทย ความสามารถทางด้านอาชีพ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต สามารถพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ นำไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา