โลโก้เว็บไซต์ TRPB Book องค์ความรู้การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากเยื่อลำต้นข้าวโพด เผื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

TRPB Book องค์ความรู้การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากเยื่อลำต้นข้าวโพด เผื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 2465 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

laugh มาแล้วกับองค์ความรู้ Digital Book "การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากเยื่อลำต้นข้าวโพด เผื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์"

enlightened ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยที่มีการใช้บริโภคภายในประเทศและส่งออกมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นพืชที่สำคัญ
ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ สำหรับในประเทศไทยมีการปลูกข้าวโพดเพื่อการเลี้ยงสัตว์มีเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ส่งผลให้ประเทศไทยมีวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรเป็นจำนวนมาก โดยที่ผ่านมาพบว่ามีปริมาณวัสดุเหลือใช้ที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเผาทำลาย เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตรครั้งถัดไป ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากสภาพปัญหาดังกล่าว
      ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงการใช้วัตถุดิบจากลำต้นข้าวโพดที่เหลือใช้  มาแปรรูปเป็นกระดาษ เพื่อนำมาต่อยอดในการออกแบบทำบรรจุภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มและลดปัญหาการจัดการกับเศษวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและสร้างความยั่งยืนในด้านต่างๆ ให้กับชุมชนได้

ผู้เขียน              อาจารย์วรุต มณีมาโรจน์  เขตพื้นที่เชียงใหม่  สังกัดสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

จัดทำโดย         กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีพิมพ์ 2566  จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-989-7
ISBN 978-974-625-990-3 (e-book)

 

heart อ่านแบบ Digital Book หรือ Download ได้ที่ https://trpb-app.rmutl.ac.th/book/book.php?id_book=31 yes

mail ติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ สาระความรู้ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ที่ https://trpb.rmutl.ac.th/yes


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา