โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มแผนนงานใต้ร่มพระบารมี จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรเชิงรุก ให้มีขีดความสามารถด้านการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย หลักสูตรที่ ๑ ระบบนิเวศน์วิจัยของประเทศไทยและมหาวิทยาลัย แหล่งทุนสำคัญภายในประเทศ | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

กลุ่มแผนนงานใต้ร่มพระบารมี จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรเชิงรุก ให้มีขีดความสามารถด้านการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย หลักสูตรที่ ๑ ระบบนิเวศน์วิจัยของประเทศไทยและมหาวิทยาลัย แหล่งทุนสำคัญภายในประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 กรกฎาคม 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 287 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 กลุ่มแผนนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรเชิงรุก ให้มีขีดความสามารถด้านการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย หลักสูตรที่ ๑ ระบบนิเวศน์วิจัยของประเทศไทยและมหาวิทยาลัย แหล่งทุนสำคัญภายในประเทศ ณ บัฟฟาโล่ ไอซ์แลนด์ รีสอร์ต ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมชี้แนะ วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม แนวทางการขับเคลื่อน สร้างความรู้ ความเข้าใจ การสร้างงานวิจัย และขยายผลต่อยอด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ และกลไกการสร้างกลุ่มวิจัย แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย

     โดยมี ดร.ธิดารัตน์ โกมลวานิช ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส และดร.สุธิดา พิริยะการสกุล ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย จากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบถึงเทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัยในลักษณะการบรูณาการโครงการ กลยุทธ์และแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนทางแหล่งทุน ให้เกิดความสอดคล้องกับทิศทาง และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ตรงต่อแนวโน้มความต้องการ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงเกิดกลไกการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการนำเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น จนเกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทั้งทางด้านปริมาณและด้านคุณภาพ เพื่อพัฒนานักวิจัยที่มีอยู่และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น

(ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่  https://shorturl.at/amrsY)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา