โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมฝึกอบรม “โครงการพัฒนายกระดับศักยภาพทักษะและบ่มเพาะอาชีพ เพื่อประชาชนในพื้นที่ใต้ร่มพระบารมี | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

กิจกรรมฝึกอบรม “โครงการพัฒนายกระดับศักยภาพทักษะและบ่มเพาะอาชีพ เพื่อประชาชนในพื้นที่ใต้ร่มพระบารมี

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 กรกฎาคม 2566 โดย วีรวิทย์ ณ วรรณมา จำนวนผู้เข้าชม 418 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      กิจกรรมฝึกอบรม “โครงการพัฒนายกระดับศักยภาพทักษะและบ่มเพาะอาชีพ เพื่อประชาชนในพื้นที่ใต้ร่มพระบารมี" กิจกรรมนำร่อง การพัฒนาความสามารถด้านวิศวกรรมและงานช่าง ของบุคลากรในกลุ่ม ศูนย์ฯ/สถานีฯ ของมูลนิธิโครงการหลวง (Re-skill Up-skill & New-skill) หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ในวันที่ 21 - 23 กรกฏาคม 2566 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าศูนย์เกษตรหลวง นายจตุพร ปาละมี เป็นประธานเปิดพิธี หัวหน้าในการจัดฝึกอบรม อาจารย์เมธัส ภัททิยธนี และผศ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจม  ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความสามารถด้านด้านงานช่างเครื่องยนต์เล็ก เครื่องจักรกลทางการเกษตร ให้กับบุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน ในกลุ่ม ศูนย์ฯ/สถานีฯ มูลนิธิโครงการหลวง ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะ ที่นำไปปฏิบัติงานได้จริง และสามารถขยายผลสู่การพัฒนางานด้านงานช่างและงานวิศวกรรม ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรได้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา