โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรคนนปงยั้งม้า ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรคนนปงยั้งม้า ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กรกฎาคม 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 125 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 14 – 16 กรกฎาคม พ.ศ.2566 กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มโปรตีนสูงชนิดผงชงดื่มจากผลพลอยได้ในกระบวนการสกัดน้ำมัน เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มชิงพาณิชย์

          โดยมี นางสาววรณวิมล พุ่มโพธิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หัวหน้าโครงการพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มโปรตีนสูงชนิดผงชงดื่มจากผลพลอยได้ในกระบวนการสกัดน้ำมัน เพื่อลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มชิงพาณิชย์ ดำเนินโครงการร่วมกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากร บูรณาการร่วมกันระหว่าง 4 คณะ ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสภาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีความประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลพลอยได้ในกระบวนการสกัดน้ำมันงาดำ เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโปรตีนสูงชนิดผงชงดื่มในรูปแบบซอง ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรคนนปงยั้งม้า ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมที่เรียนรู้ทักษะวิชาชีพด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และรายได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโปรตีนสูงชนิดผงชงดื่มในรูปแบบซอง วิเคราะห์คุณค่าโภชนาการ ฉลากโภชนาการ อีกทั้งยังมีการบูรณาการศาสตร์ร่วมกันระหว่างคณะ ด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อช่วยในการออกแบบกระบวนการในการแปรรูปที่เหมาะสม สะดวกต่อการใช้งานเพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ด้านนคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนนาออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขายและยืดอายุการเก็บรักษา ด้านคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ ในการทำสื่อโฆษณา เพื่อส่งเสริมการขาย เพิ่มยอดขายสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากกากงาดำ ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและดึงดูดใจผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า

          ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาสมรรถนะและความสามารถตรงตาม เป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี มุ่งเน้นในการพัฒนาสร้างคนในพื้นที่ให้มีทักษะและองค์ความรู้ทางด้านอาชีพทางเลือกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เน้นการฝึกทักษะ บูรณาการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา