โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานใต้ร่มพระบารมี มทร.ล้านนา สร้างความร่วมมือกับ โรงเรียนบ้านเลโคะ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการอ่าน พูด ภาษาไทย ผ่านการเรียนรู้วิชาชีพ | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

กลุ่มงานใต้ร่มพระบารมี มทร.ล้านนา สร้างความร่วมมือกับ โรงเรียนบ้านเลโคะ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการอ่าน พูด ภาษาไทย ผ่านการเรียนรู้วิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กันยายน 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการอ่าน พูด ภาษาไทย ผ่านการเรียนรู้วิชาชีพ” ภายใต้การดำเนินงาน "โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชดำริ และศาสตร์พระราชา สำหรับคนทุกช่วงวัย” ณ โรงเรียนบ้านเลโคะ
ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

     ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายมัฌมา บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลโคะ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรม และกล่าวต้อนรับ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ อาจารย์ ดร.รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา อาจารย์สังกัดสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และนางสาวปัทมา ไทยอู่ ผู้ช่วยนักวิจัย เป็นวิทยากรฝึกอบรม โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีความประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนด้านการอ่าน พูด เขียน ภาษาไทย ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ด้านอาชีพการประกอบการด้านอาหารด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหาร ในรูปแบบอาหารและขนม ได้แก่ ขนมปังหมูหยองพริกเผา ซาลเปาไส้หมูสับ และเกี๊ยวซ่า แก่กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ส่วนผสม กระบวนการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเด็กนักเรียนเกิดทักษะในการสื่อสาร ด้านการอ่าน พูด เขียน ภาษาไทย ความสามารถทางด้านอาชีพ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต สามารถพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ นำไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา