โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา สร้างความร่วมมือกับ 4 มหาวิทยาลัย (มทร. มช. มจ. และมจธ.) ประชุมจัดทำแผนความร่วมมือการดำเนินงานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

มทร.ล้านนา สร้างความร่วมมือกับ 4 มหาวิทยาลัย (มทร. มช. มจ. และมจธ.) ประชุมจัดทำแผนความร่วมมือการดำเนินงานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 269 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 19 สิงหาคม 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์วรจักร์  เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมนายวธัญญู วรรณพรหม นักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี (COE)  นายสามารถ สาลี และนางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบาน วิศวกร กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนความร่วมมือระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับ ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อมูลนิธิโครงการหลวง โครงการพระราชดำริ และกิจกรรมวิชาการ ในพื้นที่เป้าหมายระดับประเทศ โดยมีการกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้นการสนับสนุนเกื้อกูลกันบนฐานความร่วมมือของทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการพัฒนาเกษตร ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านสาธารณสุข ด้านการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน และงานด้านอื่นๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง จะร่วมกันสนับสนุนด้านวิชาการด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อร่วมกันดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชน สังคม อย่างยั่งยืน

          และในโอกาสนี้ คณะทำงานของทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นแบบศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ สนับสนุนการศึกษาและสร้างวิจัย องค์ความรู้ด้านการผลิตพืชผักในระบบโรงเรือนพลาสติก การดูแลรักษาโรคพืช  แมลง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และเทคนิคการเก็บเกี่ยว ให้กับบุคลากร นักศึกษา ชาวบ้าน เยาวชนในพื้นที่ และบุคคลภายนอกที่สนใจ ทั้งนี้คณะทำงานมีแผนการนำฐานความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ใช้ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา