โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมการประชุมเสวนา การจัดการผลผลิตอะโวคาโดด้านการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และการวิเคราะห์แผนธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอะโวคาโดสู่สินค้าเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรคนนปงยั้งม้า ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมการประชุมเสวนา การจัดการผลผลิตอะโวคาโดด้านการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และการวิเคราะห์แผนธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอะโวคาโดสู่สินค้าเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรคนนปงยั้งม้า ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 มิถุนายน 2567 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 181 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ตามที่ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)แผนการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนท้องถิ่น (CBR) แผนงาน F10 (S2P11) เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้ และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่นมากขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2567 สัญญาเลขที่ N73A670725 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตอะโวคาโดสู่สินค้าเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ สำหรับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบาน ตำแหน่งนักวิจัย กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี เป็นหัวหน้าโครงการ นั้น

     ในวันที่ 15 มิถุนายน 2567 คณะวิจัยกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมกับอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการประชุมเสวนาการจัดการผลผลิตอะโวคาโดด้านการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และการวิเคราะห์แผนธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอะโวคาโดสู่สินค้าเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ ณ อาคารผลิตอาหาร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรคนปงยั้งม้า ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับท้องถิ่น ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรคนปงยั้งม้า เทศบาลตำบลบ้านปง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว และโรงเรียนบ้านปง พร้อมทั้งคณะทำงานกลไกภาคเหนือ วช. ที่มาร่วมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของแผนงาน เกิดแนวทางการจัดการผลผลิตอะโวคาโด สร้างรายได้สู่ชุมชน และสร้างนักวิจัยชุมชนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยต่อไป

 

เรียบเรียง/ภาพ นางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบาน  นักวิจัย กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา