โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ขับเคลื่อนจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ปี2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2567

     วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน หัวหน้ากลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เงาเดช รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นายนริศ กำแพงแก้ว รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์  นำบุคลากรกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี และกองประชาสัมพันธ์ร่วมกันขับเคลื่อนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ณ ห้องประชุมคำพุฒ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนาตาก ในโอกาสนี้ ผู้... >> อ่านต่อ
กพน.ร่วมกับ สภาและสโมสร นศ.มทร.ล้านนา จัดดนตรีจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
พุธ 17 กรกฎาคม 2567

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567  กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “ดนตรีจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฏาคม 2567"  ครั้งที่ 1 ณ โรงอาหารกลาง มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และพันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยผู้ช่... >> อ่านต่อ


กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ขับเคลื่อนจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ปี2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
จันทร์ 15 กรกฎาคม 2567

     วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน หัวหน้ากลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  เงาเดช รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นายนริศ กำแพงแก้ว รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ นำบุคลากรกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมีและกอองประชาสัมพันธ์ ร่วมกันขับเคลื่อนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ภายใต้กา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา รวมพลัง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย รองรับการปรับตัวให้มั่นคงในฐานเศรษฐกิจ
ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567

       ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยนางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบาน นักวิจัย กลุ่มแผนงานใต้ร่วมพระบารมี นางศศิพัชร์ สันกลกิจ และนางแสงดาว แก้วสว่าง อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นคณะวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ... >> อ่านต่อ


กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมการประชุมเสวนา การจัดการผลผลิตอะโวคาโดด้านการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และการวิเคราะห์แผนธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอะโวคาโดสู่สินค้าเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรคนนปงยั้งม้า ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ 17 มิถุนายน 2567

     ตามที่ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)แผนการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนท้องถิ่น (CBR) แผนงาน F10 (S2P11) เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้ และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่นมากขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2567 สัญญาเลขที่ N73A670725 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตอะโวคาโดสู่สินค้าเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ สำหรับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียง... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนองานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ “ผลสำเร็จจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบนพื้นที่สูงเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2567

     วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้มอบหมายให้ นายวธัญญู  วรรณพรหม นักวิจัย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับบุคลากรกองพัฒนาอาคารสถานที่ และคณะทำงานกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมีฯ เข้าร่วมและนำเสนองานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ “ผลสำเร็จจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบนพื้นที่สูงเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการนำเสนองานวิจัย หัวข้อเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบหั่นใบชาแบบต่อเนื่องก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับ มจธ. จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านระบบเครื่องปรับอากาศและห้องเย็น แก่บุคลากรจาก 33 ส่วนงานภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง
พุธ 29 พฤษภาคม 2567

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนาความสามารถด้านวิศวกรรมของบุคลากรแผนกวิศวกรรมและบุคลากรช่างในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัย/เกษตรหลวงภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง (Re-skill Up-skill & New-skill) โดยมีอาจารย์ศรีธร อุปคำ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม ซึ่งมีบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานจาก 33 ส่วนง... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อขยายผลต้นแบบเครื่องมือวัดคุณภาพผลผลิตอะโวคาโด ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพบพระ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
พฤหัสบดี 25 เมษายน 2567

     วันที่ 24 เมษายน 2567 นายภาณุเดช ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  เงาเดช รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และคณะนักวิจัย ดำเนินการโครงการโดยบูรณาการระหว่างกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมีร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพบพระ ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โดยการใช้งานวิจัย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 147


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา