โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรเชิงรุก ให้มีขีดความสามารถด้านการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย หลักสูตรที่ ๒ การเขียนวิจัยให้ได้ทุน
ศุกร์ 15 กันยายน 2566

          วันที่ 14 – 15 กันยายน พ.ศ.2566 กลุ่มแผนนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรเชิงรุก ให้มีขีดความสามารถด้านการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย หลักสูตรที่ ๒ การเขียนวิจัยให้ได้ทุน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารหอสมุดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแนวทางการขับเคลื่อน สร้างความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัย “ลมหายใจเชิงดอย”
อังคาร 5 กันยายน 2566

     วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน การดำเนินงานโครงการวิจัย “ลมหายใจเชิงดอย : การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการทำงานให้บริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมสุขภาวะประชาชนของเครือข่ายเทศบาลลุ่มน้ำแม่กวงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มการเตือนภัยจุดที่มีความร้อน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ต่อภาคีเครือข่าย... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานใต้ร่มพระบารมี มทร.ล้านนา สร้างความร่วมมือกับ โรงเรียนบ้านเลโคะ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการอ่าน พูด ภาษาไทย ผ่านการเรียนรู้วิชาชีพ
ศุกร์ 1 กันยายน 2566

     วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปอาหาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านการอ่าน พูด ภาษาไทย ผ่านการเรียนรู้วิชาชีพ” ภายใต้การดำเนินงาน "โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชดำริ และศาสตร์พระราชา สำหรับคนทุกช่วงวัย” ณ โรงเรียนบ้านเลโคะ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน       ในโอก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา สร้างความร่วมมือกับ 4 มหาวิทยาลัย (มทร. มช. มจ. และมจธ.) ประชุมจัดทำแผนความร่วมมือการดำเนินงานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
จันทร์ 21 สิงหาคม 2566

          วันที่ 19 สิงหาคม 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์วรจักร์  เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมนายวธัญญู วรรณพรหม นักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี (COE)  นายสามารถ สาลี และนางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบาน วิศวกร กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนความร่วมมือระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเช... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานใต้ร่มพระบารมีได้ร่วมกิจกรรมการสร้างสื่อการเรียนหลักสูตรระยะสั้น ด้านงานช่าง และงานวิศวกรรม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
อาทิตย์ 20 สิงหาคม 2566

       กลุ่มงานใต้ร่มพระบารมีได้ร่วมกิจกรรมการสร้างสื่อการเรียนหลักสูตรระยะสั้น ด้านงานช่าง และงานวิศวกรรม วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  ได้มีการประชุมปรึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพการจัดทำสื่อ โดยท่านวิทยากร อาจารย์ รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ จาก มจธ. ได้มีการอบรมการเขียนสคริปเบื้องต้น การออกแบบมุมกล้อง จัดทำสื่อตัดต่อวิดีทัศน์สั่นๆ เพื่อเป็นตัวอย่าง การอบรมจัดทำสื่อระหว่างการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น... >> อ่านต่อกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่
พุธ 16 สิงหาคม 2566

     วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ นางสาวดรุณี นิธิทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรือนอัจฉริยะ โดยมีนายวัชระ กิตติวรเชฏฐ์ ตำแหน่งวิศวกร และนายจิรวุฒิ คนรู้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ ซึ่งเป็นโครงการเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ มทร.ล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด... >> อ่านต่อ


กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2566

     ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2566 คณะทำงานกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อนำร่องการพัฒนาความสามารถด้านวิศวกรรมและงานช่าง ให้กับบุคลากรในกลุ่มศูนย์/สถานีฯ ของมูลนิธิโครงการหลวง (Re-Up-New Skill) ภายใต้โครงการพัฒนายกระดับศักยภาพทักษะและบ่มเพาะอาชีพเพื่อประชาชนในพื้นที่ใต้ร่มพระบารมี ประจำ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก ขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมการสร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อคนพื้นที่สูง ภายใต้กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ดำเนินกิจกรรมจัดสร้างแปลงสมุนไพรสามัญประจำชุมชนและสร้างงานในชุมชนประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน ณ บ้านใหม่ร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
อาทิตย์ 6 สิงหาคม 2566

     วันที่ 5 สิงหาคม 66 นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก และผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษดา กาวีวงศ์ โดยดำเนินร่วมกับคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ บูรณาการร่วมกันระหว่าง 3 คณะ ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมจัดสร้างแปลงสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาวะสามัญประจำชุมชนและสร้างงานให้ประชาชนในชุมชนได้ประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ บ้านให... >> อ่านต่อ


กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดประชุมการออกแบบอาคารโรงคัดบรรจุและการออกแบบระบบห้องเย็นของโรงคัดบรรจุ ภายใต้โครงการออกแบบและปรับปรุงโรงคัดบรรจุเพื่อรองรับกระบวนการผลิตและการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ในพื้นที่ใต้ร่มพระบารมี ประจำปี 2566
เสาร์ 29 กรกฎาคม 2566

          ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2566 กลุ่มงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยอาจารย์ศรีธร อุปคำ หัวหน้าโครงการ คณาจารย์ และนักวิจัย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พร้อมนางสาวอัครณี​ วงศ์​ไ​ช​ยะ​ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา สังกัดกองพัฒนาอาคารสถานที่ ลงพื้นที่ดำเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 99


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา