โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ลงพื้นที่สำรวจสถานะเครื่องจักรกล และติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการในพื้นที่โครงการหลวง | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ลงพื้นที่สำรวจสถานะเครื่องจักรกล และติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการในพื้นที่โครงการหลวง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 365 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน พ.ศ. 2566กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมีร่วมคณะทำงานผู้รับผิดชอบงานดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน ติดตาม และประเมินผลการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวง ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการลงพื้นที่/ติดตามผลการดำเนินงานสำรวจสถานะเครื่องจักรกลเพื่อนำมาปรับปรุงการใช้ประโยชน์ และติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้าโครงการที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการในพื้นที่โครงการหลวง

โดยมีกำหนดการกิจกรรมการลงพื้นที่/ติดตามผลการดำเนินงาน มีดังนี้

·      วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง บ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

·      วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง บ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

·      วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

·      วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่

     โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมประชุมหารือกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รวมถึงรับทราบปัญหา และแลกเปลี่ยนแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ดูแล หารือแนวทางการขับเคลื่อนและสนับสนุน ด้านงานแผนกวิศวกรรม อีกทั้งพัฒนาความสามารถบุคลากรและเครื่องมือเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถที่เหมาะสมมาเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านวิศวกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานและสนับสนุนการพัฒนางานด้านวิศวกรรมในพื้นที่โครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวง พร้อมสรุปแผนการดำเนินงานสำรวจสถานะเครื่องจักรกล พร้อมวินิจฉัยปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อนำมา ซ่อมบำรุง/วินิจฉัยปัญหาเครื่องจักรกล และห้องเย็น เพื่อปรับปรุงการใช้ประโยชน์การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรยืดอายุและควบคุมคุณภาพ พืชผักและผลไม้ไว้ในอุณหภูมิต่ำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาดสินค้าโครงการหลวง และติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้าโครงการที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการในพื้นที่โครงการหลวงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา