โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำข้อเสนอโครงการผ่านกองทุนวิจัยของสหภาพยุโรป Horizon 2020 | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำข้อเสนอโครงการผ่านกองทุนวิจัยของสหภาพยุโรป Horizon 2020

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มีนาคม 2562 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 10122 คน

(109) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ในการจัดทำข้อเสนอโครงการผ่านกองทุนวิจัยของสหภาพยุโรป Horizon 2020 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2562 ณ ห้องโยธา 4-203 อาคารวิศวกรรมโยธา 4 โดยนายภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กล่าวต้อนรับวิทยากรบรรยายพิเศษ ได้แก่ ดร. เกษร เพ็ชราช วีเวอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกลที่ใช้ในการแพทย์  ปัจจุบันทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนโครงการที่ยื่นขอทุนจาก Horizon2020 และ ผศ.สพ.ญ. สุพรรณิกา พุทธชาลี ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดสัตว์ขนาดใหญ่และการผ่าตัดม้า และชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบุคลากรทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอก

วัตถุประสงค์ของการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 1. เพื่อให้นักวิจัยได้เรียนรู้โดยตรงจากผู้มีประสบการณ์ในการส่งข้อเสนอโครงการขอทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยสหภาพยุโรป
 2. เพื่อให้นักวิจัยได้ปฏิบัติการจริง ในการส่งข้อเสนอโครงการในการขอทุนจากกองทุนวิจัยสหภาพยุโรป
 3. แนะแนวที่ถูกต้อง แก้ไขข้อบกพร่องของการเขียนโครงการขอทุนวิจัยเพื่อเพิ่มโอกาสได้รับทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยสหภาพยุโรป

การบรรยาย ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

 1. ความเป็นมาของทุนสหภาพยุโรป H2020
 2. แนะนำขอทุนสำหรับ Research and Innovation action
 3. การเขียนข้อเสนอโครงการ H2020 
 4. ลงทะเบียนออนไลน์ H2020
 5. ความเป็นเลิศ (แนวคิด / วิธีการ)
 6. Ambition
 7. ผลกระทบ (ผลกระทบที่คาดหวัง / มาตรการเพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุด)
 8. การดำเนินงาน และแผนงาน
 9. การประเมิน

กิจกรรมโครงการ ดังนี้

 1. การแนะนำตนเองและโครงการของผู้เข้าอบรม
 2. การเขียนบทคัดย่อของผู้เข้าร่วมอบรม
 3. ดำเนินการลงทะเบียนในเวปไซต์ของ H2020
 4. การเขียน (ฝึกการเขียนภาคปฏิบัติ / ส่งการเขียนบทความไปยัง Workshop Potral)

 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา