โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลโครงการวิจัยและพัฒนาที่ผ่านการพิจารณา ขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้แผนงาน “ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2566 | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

ประกาศผลโครงการวิจัยและพัฒนาที่ผ่านการพิจารณา ขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้แผนงาน “ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2565 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 2612 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศผลโครงการวิจัยและพัฒนาที่ผ่านการพิจารณา

ขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ภายใต้แผนงาน “ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2566

     ตามที่ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ภายใต้แผนงาน “ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนทุน ด้านการทำวิจัยและการสร้างนวัตกรรมให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนางานด้านวิชาการ และสร้างความเชี่ยวชาญต่อการพัฒนางานในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งต่อยอดผลงานวิจัย ด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

     บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการเรียบร้อบแล้ว โดยมีข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ดังเอกสารที่แนบท้าย

คลิ๊กที่นี้ เอกสารประกาศผลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา