โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมฝึกอบรม “การพัฒนาความสามารถด้านวิศวกรรมและงานช่าง ของบุคลากรในกลุ่ม ศูนย์ฯ/สถานีฯ ของมูลนิธิโครงการหลวง (Re-skill Up-skill & New-skill) หลักสูตร ระบบปรับอากาศและห้องเย็น | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

กิจกรรมฝึกอบรม “การพัฒนาความสามารถด้านวิศวกรรมและงานช่าง ของบุคลากรในกลุ่ม ศูนย์ฯ/สถานีฯ ของมูลนิธิโครงการหลวง (Re-skill Up-skill & New-skill) หลักสูตร ระบบปรับอากาศและห้องเย็น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 เมษายน 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 963 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม “การพัฒนาความสามารถด้านวิศวกรรมและงานช่าง ของบุคลากรในกลุ่ม ศูนย์ฯ/สถานีฯ ของมูลนิธิโครงการหลวง (Re-skill Up-skill & New-skill) หลักสูตร ระบบปรับอากาศและห้องเย็น" ในวันที่ 19 - 21 เมษายน 2566 ณ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือแผนกวิศวกรรมมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความสามารถด้านระบบปรับอากาศและห้องเย็น ให้กับบุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน ในกลุ่ม ศูนย์ฯ/สถานีฯ มูลนิธิโครงการหลวง ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะ ที่นำไปปฏิบัติงานได้จริง และสามารถขยายผลสู่การพัฒนางานด้านงานช่างและงานวิศวกรรม ในการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและห้องเย็นได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เว็บไซต์ https://trpb.rmutl.ac.th/   โทร. 053-218618


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา