โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบข้าวสารจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แก่สถานสงเคราะห์ เด็กยากจน ผู้ด้อยโอกาส และคนชรา | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบข้าวสารจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แก่สถานสงเคราะห์ เด็กยากจน ผู้ด้อยโอกาส และคนชรา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 เมษายน 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 206 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 4 มีนาคม 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.ล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบาย และยุทธศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าหัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะทำงานกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ได้นำผลผลิตข้าวสารจากโครงการ โคก หนอง นา ล้านนาโมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยการนำศาสตร์พระราชา พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงที่เท่าทันและยั่งยืน ถ่ายทอดวิถีการเรียนรู้การปลูกข้าวสู่เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยี และวิธีการปลูกข้าวในรูปแบบต่างๆ ผ่านกรรมชีววิถีแห่งการทำนาด้วยการปฏิบัติจริง และนำข้าวพันธุ์ดีมอบให้แก่หน่วยงานเครือข่ายภาคีดังนี้

1. ข้าวหอมล้านนา จำนวน 50 กิโลกรัม และข้าวธัญสิริน จำนวน 50 กิโลกรัม มอบให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

2. ข้าวธัญสิริน จำนวน 50 กิโลกรัม มอบให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

3. ข้าวหอมล้านนา จำนวน 50 กิโลกรัม และข้าวธัญสิริน จำนวน 50 กิโลกรัม มอบให้แก่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามเพื่ออันเป็นสิริมงคล ส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือ แก่กลุ่มเด็กยากจน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา ได้มีส่วนร่วมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และลดความเลื่อมล้ำในสังคม พร้อมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานให้มีส่วนร่วม และพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา