โลโก้เว็บไซต์ TRPB Book การฟื้นฟูและการตรวจสอบ คุณภาพระบบน้ำอุปโภคบริโภค | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

TRPB Book การฟื้นฟูและการตรวจสอบ คุณภาพระบบน้ำอุปโภคบริโภค

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 1039 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

laugh แนะนำองค์ความรู้ Digital Book "การฟื้นฟูและการตรวจสอบ คุณภาพระบบน้ำอุปโภคบริโภค"

enlightened นํ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์จำเป็นต้องใช้นํ้าที่มีความสะอาด
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพนํ้าให้มีคุณภาพดีเหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค เป็นนํ้าที่ปราศจากสิ่งปนเปื้อนและเชื้อโรคที่เป็นอันตราย
นํ้าประปาไม่ควรมีสี ความขุ่น กลิ่นและรส ความยากง่ายในการผลิตนํ้าประปานั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพของนํ้าดิบ และคุณภาพของนํ้าประปาที่ต้องการเป็นหลัก  การเดินระบบการผลิตประปาจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และต้องมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าดิบและคุณภาพนํ้า ที่ผ่านกระบวนการผลิตประปาอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ได้นํ้าประปาที่มีคุณภาพตามต้องการมีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ผู้เขียน              ดร.ศิรประภา ชัยเนตร  เขตพื้นที่เชียงใหม่  สังกัดสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์

จัดทำโดย         กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีพิมพ์ 2566  จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-982-8
ISBN 978-974-625-980-4 (e-book)

 

heart อ่านแบบ Digital Book หรือ Download ได้ที่ https://trpb-app.rmutl.ac.th/book/book.php?id_book=29#page/1 yes

mail ติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ สาระความรู้ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ที่ https://trpb.rmutl.ac.th/yes


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา