โลโก้เว็บไซต์ แผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

แผนงานใต้ร่มพระบารมี ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 8 มกราคม 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 113 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 6 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะให้เกียรติเยี่ยมชม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าหัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะทำงาน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ ภายหลังเปิดพิธีมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expro 2023) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปประธรรม รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้น ให้กับบุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในการนำเอาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาหรือสร้างสรรค์ พร้อมทั้งต่อยอด ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ต่อไป

     โดยกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดบูธนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภายในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expro 2023) ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดแสดงผลงานเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อราชวงศ์ที่มีต่อการศึกษาไทย อีกทั้งน้อมนำพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร เผยแพร่ให้แก่ประชาชนเกิดความตระหนักการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งมีการจัดแสดงนำเสนอผลงานจากการสนับสนุนด้านวิชาการและองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและวิศวกรรมด้านพลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อมบูรณาการร่วมกันเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง และพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สนับสนุนการเกษตรพื้นที่สูง เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป รวมถึงพัฒนาศักยภาพประชาชน โดยเริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ในนาม "ศูนย์ความร่วมมือ มทร.ล้านนา และมจธ. เพื่อมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการ"ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา