โลโก้เว็บไซต์ แผนงานใต้ร่มพระบารมี จัดกิจกรรมถวาย ข้าวสาร แก่โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ (วัดปทุมสราราม) | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

แผนงานใต้ร่มพระบารมี จัดกิจกรรมถวาย ข้าวสาร แก่โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ (วัดปทุมสราราม)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 ธันวาคม 2565 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 278 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 29 ธันวาคม 2565 แผนงานใต้ร่มพระบารมี" สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าหัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะทำงาน นำข้าวสารส่วนหนึ่งจากกิจกรรมนาปันสุข เกี่ยวข้าวเพื่อแผ่นดิน สืบสานศาสตร์ สร้างสัมพันธ์ “บ้าน วัด โรงเรียน มาถวายสามเณรโรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์(วัดหนองบัว) ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระมหาอินสอน คุณวุฑฺโฒ ผู้อำนวยการเป็นผู้รับถวาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามเพื่ออันเป็นสิริมงคล ส่งเสริมฆราวาส นักศึกษา ของสามเณรโรงเรียน ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างเสริมสายสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น และปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่สืบไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา