โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา สร้างความร่วมมือกับ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบวิทยา จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตรและจักรยานยนต์” | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

มทร.ล้านนา สร้างความร่วมมือกับ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบวิทยา จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตรและจักรยานยนต์”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตรและจักรยานยนต์ หลักสูตร 30 ชั่วโมง” ภายใต้การดำเนินงาน "โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชดำริ และศาสตร์พระราชา สำหรับคนทุกช่วงวัย” ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบวิทยา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

          โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ อาจารย์ก้องเกียรติ ธนะมิตร, อาจารย์สุรชัย อิ้มทับ, นายเกรียงไกร ธนะมิตร และนายศรัญญู ศาลาพก ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมร่วมกับ อาจารย์ รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา อาจารย์สังกัดสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และนายสุริยนต์ สูงคำ เจ้าหน้าที่วิจัย โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีความประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านช่างให้แก่สามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมที่เรียนรู้ด้านอาชีพงาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตะหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ เข้าใจหลักการและขั้นตอนส่วนประกอบของเครื่องจักรเบื้องต้น การแก้ไขขัดข้องและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรและจักรยานยนต์ ข้อแนะนำความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมอาชีพ และสามารถสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพ และยังส่งเสริมให้เกิดการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ (Learning space) เพิ่มโอกาสให้ชุมชนเป็น (social lab) ให้นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยได้ออกมาเรียนรู้ การบูรณาการทรัพยากรเชิงพื้นที่ และบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตอบโจทย์และปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ และเน้นการพึ่งพาตนเองได้และสามารถต่อยอดความรู้ความสามารถให้ได้อย่างยั่งยืนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา