โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่ | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 สิงหาคม 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ นางสาวดรุณี นิธิทวีกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรือนอัจฉริยะ โดยมีนายวัชระ กิตติวรเชฏฐ์ ตำแหน่งวิศวกร
และนายจิรวุฒิ คนรู้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ ซึ่งเป็นโครงการเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ มทร.ล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้านแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงแรงงานนอกระบบ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ เกิดศูนย์เรียนรู้ที่แรงงานภาคการเกษตรสามารถเข้าถึงการพัฒนาได้อย่างทั่วถึง สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงเรือนที่ควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิอากาศ ความชื้นดิน ความเข้มของแสงให้ตรงตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด ทำให้สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังได้มาการสาธิตระบบควบคุมอัตโนมัติการใช้งานระบบ IOT และเทคโนโลยีอื่นๆ อีกหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการเกษตร ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรอัจฉริยะ ยกระดับห่วงโซ่ด้านการเกษตร บูรณาการการดำเนินงานของแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะเป็นฐานการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้บุคคลทุกช่วงวัย ทั้งนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ เกษตรกร เจ้าหน้าที่ของสถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ณ ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย ณ หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา