โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานใต้ร่มพระบารมีได้ร่วมกิจกรรมการสร้างสื่อการเรียนหลักสูตรระยะสั้น ด้านงานช่าง และงานวิศวกรรม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

กลุ่มงานใต้ร่มพระบารมีได้ร่วมกิจกรรมการสร้างสื่อการเรียนหลักสูตรระยะสั้น ด้านงานช่าง และงานวิศวกรรม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 20 สิงหาคม 2566 โดย วีรวิทย์ ณ วรรณมา จำนวนผู้เข้าชม 107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       กลุ่มงานใต้ร่มพระบารมีได้ร่วมกิจกรรมการสร้างสื่อการเรียนหลักสูตรระยะสั้น ด้านงานช่าง และงานวิศวกรรม วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  ได้มีการประชุมปรึกษากระบวนการพัฒนาศักยภาพการจัดทำสื่อ โดยท่านวิทยากร อาจารย์ รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ จาก มจธ. ได้มีการอบรมการเขียนสคริปเบื้องต้น การออกแบบมุมกล้อง จัดทำสื่อตัดต่อวิดีทัศน์สั่นๆ เพื่อเป็นตัวอย่าง การอบรมจัดทำสื่อระหว่างการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา