โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรเชิงรุก ให้มีขีดความสามารถด้านการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย หลักสูตรที่ ๒ การเขียนวิจัยให้ได้ทุน | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรเชิงรุก ให้มีขีดความสามารถด้านการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย หลักสูตรที่ ๒ การเขียนวิจัยให้ได้ทุน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กันยายน 2566 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 14 – 15 กันยายน พ.ศ.2566 กลุ่มแผนนงานใต้ร่มพระบารมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรเชิงรุก ให้มีขีดความสามารถด้านการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย หลักสูตรที่ ๒ การเขียนวิจัยให้ได้ทุน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารหอสมุดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแนวทางการขับเคลื่อน สร้างความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ การสร้างงานวิจัย และขยายผลต่อยอด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ และกลไกการสร้างกลุ่มวิจัย แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย

          โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เจ้าของเพจ “เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน” บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบถึงเทคนิคหลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม การประยุกต์สู่การนำไปใช้ประโยชน์ กลยุทธ์และแนววิเคราะห์โจทย์ ประเด็นวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนทางแหล่งทุน ให้เกิดความสอดคล้องกับทิศทาง และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ตรงต่อแนวโน้มความต้องการ เพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพันธกิจ ยุทธศาสตร์การวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงเกิดกลไกการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการนำเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นจนเกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทั้งทางด้านปริมาณและด้านคุณภาพ เพื่อพัฒนานักวิจัยที่มีอยู่และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา