โลโก้เว็บไซต์ คลังความรู้ | กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี

 หมวดหมู่ข่าว : คลังความรู้

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประจำเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2566
อังคาร 20 มิถุนายน 2566

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ดำเนินการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อย่างต่อเนื่อง จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการรักษาพันธุ์พืชที่ได้รับพระราชทานชื่อพันธุ์ : มะเขือเทศจักรพันธ์ 1, มะเ... >> อ่านต่อ


TRPB Book องค์ความรู้การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากเยื่อลำต้นข้าวโพด เผื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2566

 มาแล้วกับองค์ความรู้ Digital Book "การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากเยื่อลำต้นข้าวโพด เผื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์" >> อ่านต่อ


TRPB Book องค์ความรู้การบำบัดน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ โดยใช้สาหร่ายขนาดเล็ก
พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2566

 ขอนำเสนอองค์ความรู้ Digital Book "การบำบัดน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ โดยใช้สาหร่ายขนาดเล็ก" >> อ่านต่อ


TRPB Book การฟื้นฟูและการตรวจสอบ คุณภาพระบบน้ำอุปโภคบริโภค
พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2566

 แนะนำองค์ความรู้ Digital Book "การฟื้นฟูและการตรวจสอบ คุณภาพระบบน้ำอุปโภคบริโภค"  นํ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญ... >> อ่านต่อ


TRPB Book องค์ความรู้การแปรรูปอาหารเพื่อสร้างอาชีพ
พุธ 14 มิถุนายน 2566

 มาแล้วกับองค์ความรู้ Digital Book "การแปรรูปอาหารเพื่อสร้างอาชีพ"  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรช่วยให้เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการนำผ... >> อ่านต่อ


14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2565

          นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระราชอุตสาหะวิริยะและการที่ทรงสละเวลาส่วนพระองค์แม้ในยามดึกดื่นค่ำคืนอย่างเหน็ดเหนื่อยตรากตรำ พระวรกายมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน นับตั้งแต่ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ... >> อ่านต่อ


สคล. No.7 คู่มือกลไกการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบนพื้นที่สูง
พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2565

  คู่มือกลไกการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบนพื้นที่สูง โดย พิมลพรรณ เลิศบัวบาน เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2565 จำนวน 28 หน้า   ดำเนินการจัดพิมพ์โดย ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   สาระสังเขป หนังสือ "คู่มือกลไกการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบนพื้นที่สูง" เล่มนี้ รวบรวมอง... >> อ่านต่อ


สคล. No.9 เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบเครื่องคัดเสาวรส
พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2565

  เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบเครื่องคัดเสาวรส โดย วธัญญู วรรณพรหม และ สามารถ มาลี เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2565 จำนวน 34 หน้า   ดำเนินการจัดพิมพ์โดย ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   สาระสังเขป หนังสือ "เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบเครื่องคัดเสาวรส" เล่มนี้ รวบรวมอง... >> อ่านต่อ


สคล. No.8 คู่มือการตรวจสอบคุณภาพชาอู่หลงของมูลนิธิโครงการหลวง
พุธ 26 ตุลาคม 2565

  คู่มือการตรวจสอบคุณภาพชาอู่หลงของมูลนิธิโครงการหลวง โดย ตะชิ มาลัยไพรวัลย์, พิมลพรรณ เลิศบัวบาน, สามารถ มาลี และ บัณฑิตา บัวมาสูง เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2565 จำนวน 24 หน้า ดำเนินการจัดพิมพ์โดย ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สาระสังเขป หนังสือ "คู่มือการตรวจสอบคุณภาพชาอู่หลงของมูลนิธิ... >> อ่านต่อ


23 ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565

     23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศ เลิกทาส เป็นการหยุดวงจรการเป็นทาส เพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆ ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช”  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 19


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา